Stanovy

STANOVY

Národ Sobě

Národ Sobě je dobrovolným společenstvím občanů. Staví na základních lidských potřebách a vlastnostech, a také na předlouhé tradici lidského bytí v přírodě. Usiluje o uplatnění a vyzdvihnutí kladných vlastností každého jedince v jeho vlastním životě, stejně jako i v politickém životě společnosti a státu.

§ 1

Základní ustanovení

(1) Strana nese název Národ Sobě (dále jen „strana“), její zkratka je NS.

(2) Strana je politickou stranou ve smyslu zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

(3) Strana působí v České republice.

(4) Sídlem strany je město Brno.

§ 2

Programové zásady a cíle

(1) Strana vychází v politickém životě ze zcela nových principů, jenž povyšují  každého člověka v životě společnosti z nemyslící bytosti plnící nesmyslné příkazy na aktivního spolutvůrce pružné, inteligentní společnosti, hodné třetího tisíciletí. Vychází ze základního odkazu minulosti, že jsou-li spokojeni občané ve státě, tak je spokojený a dobře fungující i stát. Stát i občan musí žít ve vzájemné symbióze, nikoliv jako samostatné konkurenční subjekty, živořící na úkor sebe sama navzájem. Je stranou občanů, kteří se nebojí převzít odpovědnost za sebe, za svoji rodinu, za svoji obec a za stát.

(2) Strana je založena na ideálech svobody, spravedlnosti a solidarity. Odmítá zbytečné omezování svobody. Je stranou silně pokrokovou a demokratickou.

(3) Strana prosazuje sociálně tržní hospodářství.

(4) Strana respektuje právní řád, chrání důstojnost člověka, aktivně se podílí na   budování zdravého a vyváženého životního stylu.

§3

Členství, vznik a příslušnost

(1) Členem strany může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

(2) K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do Strany.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, rozhoduje o přijetí za člena územně příslušná místní  organizace po vyjádření krajského výboru strany. O přijetí člena s trvalým bydlištěm v obci, kde dosud není ustanovena místní organizace, rozhoduje přímo krajský výbor, to platí i v případě, kdy místní organizace nerozhodne o přijetí do jednoho měsíce.

(4) Územně příslušnou místní organizací strany je místní organizace v té obci, ve které má člen své trvalé bydliště. Člen může požádat o převedení do kterékoliv místní organizace. Této žádosti, není-li námitek z místní organizace, kam člen žádá převést, musí být vyhověno.

(5) Pokud je přihláška o členství ve straně zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno. Uchazeč o členství ve straně se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k předsednictvu strany.           

§4

Zánik a pozastavení členství

(1) Členství ve straně zaniká:

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

b) písemným prohlášením o vystoupení ze strany doručeným tomu orgánu strany, jehož je členem,

c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,

d) přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu  předsednictva strany,

e) vyloučením,

f) nezaplacením členského příspěvku po datu splatnosti ani do 30 dnů od odeslání písemné výzvy,

(2) Členství ve straně se pozastaví na základě písemné žádosti člena v případě neslučitelnosti stranické příslušnosti a jím vykonávané funkce nebo zaměstnání.

(3) O zániku členství ve straně podle odst. 1, písmeno c) až f) a o pozastavení členství ve straně podle odst. 2 musí být dotyčný člen příslušným stranickým orgánem písemně vyrozuměn.

§5

Práva člena

Člen strany má právo:

a) účastnit se jednání členských schůzí,

b) volit a být volen do funkcí ve straně,

c) být informován o přijatých usneseních, politických a organizačních otázkách strany,

d) předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o řešení,

e) svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům strany,

f) v případě sporu se odvolávat k předsednictvu strany,

g) upozorňovat na nedostatky ve stranické práci a navrhovat stranickým orgánům jejich řešení,

h) účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

§6

Povinnosti člena

Člen strany je povinen:

a) prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany,

b) řídit se stanovami a vnitrostranickými normami,

c) plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,

d) plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,

e) platit stanovené členské příspěvky.

§7

Stranické odměny

(1) Stranickými odměnami jsou čestné členství, čestná funkce a čestný dar.

(2) Stranické odměny udělují místní organizace nebo vyšší stranické orgány. Čestné členství ve Straně však může být uděleno jen celostátním výborem.

§8

Stranické tresty

(1) Stranickými tresty jsou pozastavení stranické funkce, zbavení stranické funkce a vyloučení ze strany.

(2) O stranickém trestu rozhoduje krajský nebo celostátní výbor po předchozím projednání v příslušné okresní a místní organizaci.

(3) Rozhodnutí s odůvodněním stranického trestu musí být vydáno písemně a členu doručeno. Člen má právo se proti rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k předsednictvu strany.

(4) Před uložením stranického trestu musí být dána členu možnost se hájit.

(5) Vyloučit člena ze Strany lze jen pro:

a) zvlášť hrubé porušení stanov,

b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,

c) hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,

d) spáchání úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen,

e) zneužití stranické nebo veřejné funkce,

f) jednání, které poškozuje stranu.

(6) K opětnému přijetí za člena Strany lze přistoupit jen na základě písemné žádosti, kterou je třeba adresovat krajskému výboru. To si před rozhodnutím o této žádosti vyžádá vyjádření místní a okresní organizace strany, v jejichž obvodu byl někdejší člen strany organizován. Ustanovení § 3, odst. 5 stanov platí obdobně. Při opětném přijetí je krajský výbor oprávněn rozhodnout, že znovu přijatý člen nesmí po určitou dobu vykonávat žádnou stranickou funkci.

§9

Organizační struktura strany

(1) Celostátní úroveň:

a) celostátní sněm,

b) předsednictvo strany,

(2) Krajská úroveň:

a) krajský sněm,

b) krajské předsednictvo,

(3) Místní úroveň:

a) místní sněm,

b) místní předsednictvo.

§10

Jednání orgánů

(1) Sněm svolávají předsednictva příslušných úrovní.

(2) Orgány strany rozhodují usnesením.

(3) Orgány strany jsou usnášeníschopné za přítomnosti většiny všech svých členů nebo delegátů, pokud není stanovami upraveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů nebo delegátů, pokud stanovami není upraveno jinak.

(4) Orgány strany navrhují kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy.

(5) Volby členů orgánů strany a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím hlasování.

(6) Za předsednictvo strany jednají navenek samostatně předseda nebo společně místopředseda strany a další člen předsednictva.

(7) V krajské organizaci a místní organizaci jedná za organizaci předseda nebo místopředseda samostatně.

§11

Celostátní sněm

(1) Celostátní sněm je vrcholným orgánem. Celostátní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Celostátní sněm musí být svolán do 90 dnů na návrh krajských organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny.

(2) Delegáty celostátního sněmu s hlasem rozhodovacím jsou členové předsednictva strany, krajského předsednictva a zástupci místních organizací, kteří jsou voleni na místních sněmech strany.

(3) Celostátní sněm volí a odvolává:

a) předsedu a až tři místopředsedy strany,

b) až pět členů předsednictva strany.

(4) Celostátní sněm schvaluje program strany, stanovy strany a jejich změny.

§12

Předsednictvo strany

(1) Předsednictvo strany je statutárním orgánem strany. K jednání jménem strany v otázkách finančních a k jednání navenek vůči orgánům veřejné moci jsou oprávněny jen osoby uvedené v § 10 odst. 6 nebo osoby jimi písemně pověřené.

(2) Předsednictvo strany se skládá z předsedy, až tři místopředsedů, až pěti členů předsednictva strany, a dále z předsedů klubu poslanců, klubu senátorů a klubu poslanců v Evropském parlamentu, pokud jsou členy strany.

(3) Předsednictvo strany zejména:

a) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany,

b) schvaluje směrnice, řády a statuty,

c) schvaluje metodické pokyny,

d) pozastavuje činnost místního či krajského výboru; kompetence příslušného výboru, který má pozastavenou činnost, přejímá nejbližší vyšší stranický výbor.

e) navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a kandidátech do Senátu, určuje volební zmocněnce strany a rozhoduje o volebních a povolebních koalicích,

f) stanoví výši řádných a zvláštních členských příspěvků,

g) na návrh předsedy nebo místopředsedy jmenuje a odvolává generálního sekretáře,

h) rozhoduje o ustavení a zrušení krajské organizace a její územní působnosti.

i) podává závazný výklad stanov,

j) rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany.

§13

Předseda strany, místopředseda, generální sekretář a aparát strany

(1) Předseda strany stojí v čele strany. Svolává předsednictvo strany a předsedá mu. Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů.

(2) Místopředseda strany zastupuje předsedu strany. V případě, že není obsazena funkce generálního sekretáře, vykonává jeho pravomoci. Místopředseda má právo účastnit se všech zasedání orgánů a schvaluje uzavření, změnu či rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci či obdobných právních vztahů s třetími osobami.

(3) Na postavení předsedů krajských a místních organizací se ustanovení odstavce 1 použije přiměřeně.

(4) Generální sekretář nesmí vykonávat žádnou další volenou nebo jmenovanou funkci ve straně, ve státní správě a samosprávě. Generální sekretář v rámci pověření předsedou či prvním místopředsedou řídí činnosti aparátu strany, uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, zajišťuje realizaci usnesení celostátního sněmu a předsednictva strany, předkládá předsednictvu strany návrhy vnitrostranických norem a jedná za stranu v majetkových, hospodářských, pracovněprávních či obdobných vztazích. Generální sekretář se může účastnit zasedání všech orgánů strany s hlasem poradním.

§14

Krajské organizace a orgány

(1) Krajské organizace působí v hranicích kraje.

(2) Krajský sněm je vrcholným orgánem strany v kraji. Krajský sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Krajský sněm musí být svolán do 90 dnů, požádají-li o to místní organizace reprezentující minimálně 1/3 členské základny příslušné krajské organizace. Krajského sněmu se zúčastní s právem hlasovacím členové krajského výboru a zástupci místních organizací, kteří jsou voleni na místních sněmech strany.

(3) Každá místní organizace je zastoupena jedním delegátem.

(4) Krajský sněm volí a odvolává předsedu, až tři místopředsedy a až pět dalších členů krajského předsednictva a další členy krajského sněmu tak, aby každá místní organizace měla v krajském sněmu alespoň jednoho zástupce.

(5) Krajský sněm zejména:

a) navrhuje kandidáty do voleb dle příslušné vnitrostranické normy, rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do krajských zastupitelstev,

b) navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí,

c) dává souhlas k ustavení nové místní organizace a rozhoduje o zrušení místních organizací v případě jejich jednání v rozporu se zájmy strany nebo pro dlouhodobou nečinnost,

(6) Předsednictvo krajské organizace je výkonným orgánem krajské organizace. Skládá se z předsedy, až tří místopředsedů, až pěti členů volených krajským sněmem a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje, pokud je členem strany.

§15

Místní organizace a orgány

(1) Místní organizace je základní organizační jednotka strany. Může být založena v obcích, městských obvodech nebo městských částech, ve kterých o založení požádá nejméně pět členů strany. Místní organizace může působit i na území více obcí. Z místní organizace působící na území více obcí se mohou postupně vyčleňovat další místní organizace.

(2) Místní organizace vzniká rozhodnutím ustavujícího místního sněmu konaného na základě předchozího souhlasu příslušného krajského předsednictva. Místní organizace zanikne, poklesne-li počet jejích členů pod čtyři.

(3) Místní sněm je nejvyšším orgánem místní organizace. Místní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Místní sněm musí být svolán do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní organizace.

(4) Pokud má místní organizace 15 a více členů a není-li při stanoveném začátku jednání přítomna většina členů, je po půl hodině místní sněm usnášeníschopný při přítomnosti alespoň 1/3 členů místní organizace.

(5) Místní sněm volí a odvolává předsedu a místopředsedu a až 5 členů místního předsednictva.

(6) Místní sněm volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky na nejblíže následující krajský sněm.

(7) Místní předsednictvo je výkonným orgánem místní organizace. Místní sněm zejména navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy a rozhoduje o kandidátních listinách do místního zastupitelstva.

(8) Místní sněm rozhoduje o kandidátních listinách pro volby do místních zastupitelstev obcí a o kandidátních listinách do městských zastupitelstev územně členěných statutárních měst,

§16

Funkce, funkční období funkcionářů

(1) Stranickými funkcionáři jsou: předseda organizace, místopředseda organizace a člen předsednictva.

(2) Funkční období stranických funkcionářů je čtyřleté a končí novou volbou. Pokud poklesne počet sněmem volených členů výboru či předsednictva pod polovinu počtu stanoveného sněmem, je orgán neusnášeníschopný. Stranická funkce zaniká při pozastavení členství, nebo pokud je neslučitelná s nově přijatou stranickou či veřejnou funkcí. Pokud člen přestoupí z jedné organizace do jiné, všechny jeho stranické funkce v původní organizaci zanikají.

§17

Vztahy mezi orgány

(1) Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plněna. Vyšší stranické orgány mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších.

(2) Vyšší stranický orgán je v odůvodněných případech na stanovenou dobu oprávněn převzít kompetence nižšího orgánu. Takovou výjimku musí pro krajský výbor schválit předsednictvo strany. Pokud se stane orgán neusnášeníschopným, přechází na nadřízený orgán jeho kompetence automaticky. Nadřízený orgán je v takovém případě povinen neodkladně vyhlásit nominace a svolat sněm organizace, jejíhož orgánu kompetence převzal.

§18

Zásady hospodaření

Strana je právnickou osobou. Strana hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Předsednictva všech úrovní předkládají sněmům zprávy o hospodaření.

§19

Nutné změny stanov

Předsednictvo strany může změnit stanovy strany. Tato změna podléhá dodatečnému schválení nejbližším celostátním sněmem.

§20

Zrušení strany

(1) Strana se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou na občanské sdružení. Strana může být zrušena i jinak, stanoví-li tak zákon.

(2) Celostátní sněm strany rozhodne o majetku strany, neučiní-li tak, připadne majetek státu.


Máte nějakou otázku? Využijte naší diskuze.