Program strany

Základním principem naší strany je ukazovat cesty a ne poukazovat na chyby druhých. Řídíme se základními principy zdravého rozumu. Našim cílem je dosáhnout maximální spokojenosti každého občana a politicky stabilního, ekonomicky silného státu.

Chceme obnovit původní poslání státu, kterým je ochrana řádných občanů, a tím zajistit rovnovážný a dlouhodobě udržitelný stav, výhodný pro všechny.

Jako první kroky, které chceme k dosažení výše uvedených cílů prosadit je zavedení nepodmíněného příjmu, prosazení přímé demokracie, právo a spravedlnost pro všechny a snížení daňové zátěže a zrušení letního času.

Chceme, aby stát reguloval tržní prostředí přirozeně, tzn. zapojením se do konkurenčního prostředí za pomocí podniků a obchodů, které budou řízeny státem, a nikoliv formou státních direktiv, které budou zasahovat do přirozeného tržního prostředí.

Zcela v souladu, s výše uvedeným, to v konkrétních oblastech detailněji vysvětlujeme.

Banky

Prosazujeme vznik České banky, jejímž garantem bude stát. Česká banka bude poskytovat bankovní služby zdarma a její zisk bude vytvářen za pomoci obchodování se svěřenými prostředky, nebude tedy dotovaná státem, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování bankovního prostředí pro další bankovní subjekty na trhu. Tato banka tak bude vytvářet zdravé konkurenční prostředí v České republice.

Bezpečnost

Obrana a bezpečnost je priorita každého státu, vnitřní i vnější. Je přímo spojena se spokojeností obyvatel národa a úrovní demokracie. Není řešením dnes tolik diskutované obnovení základní vojenské služby, díky tomu, že technický a technologický vývoj jde mílovými kroky, nejvíc ve vojenství. Pokud vyškolíme odborníka na zbraň, který odejde do zálohy, za rok bude jeho zbraň zastaralá. Každý musí sám chtít hájit svou zemi. Toho docílíme, když se bude občan cítit dobře a bude hájit vše, co má.

Netřeba zavádět povinnou vojenskou službu, ale obnovit všeobecnou brannou výchovu, a to ve všech stupních. Obnovit dobrovolné spolky pod patronem Armády ČR. Zájemci se zde mohou dobrovolně celoživotně vzdělávat ve vojenských oblastech. V neposlední řadě je zapotřebí jako základní krok zastavit hromadné zavírání a omezování provozu veřejných střelnic a odzbrojování řádných občanů tohoto národa. To společně se základem, kvalitní a profesionální armádou zaručí vysokou úroveň obrany a bezpečnosti země.

Bydlení 

Bydlení vnímáme jako základní potřebu každého občana, tedy hlavním cílem, který chceme prosadit je dostupné bydlení pro všechny, dostupné bez dlouhých pořadníků a také finančně únosné. Z tohoto důvodu chceme obnovit státní byty a ubytovny, řízené státem. Tyto ovšem nebudou státem dotované a naopak budou řízeny tak, aby tvořili přiměřený zisk. Pak nedochází k narušení tržního prostředí pro ostatní subjekty podnikající v ubytování.

Církev

Prosazujeme zrušení zákona o církevních restitucích a chceme odluku církví od státu. Pro církev musí platit stejná pravidla a zákony jako pro kterýkoliv jiný samostatný subjekt. Církev si musí finanční zajištění obstarat svou činností a za pomocí svých podporovatelů (věřících), nikoliv s využitím daní všech občanů.

Daně

Chceme maximálně zjednodušit a zpřehlednit celou daňovou soustavu, snížit daňovou zátěž a přitom zvýšit příjem státního rozpočtu z daní. Ačkoliv toto zní neuvěřitelně, tak již dávno je známá tzv. Lafferova křivka, která popisuje, že při neúměrném zvyšování daňové zátěže dochází k prudkému poklesu výnosu z daní. Toto je dáno přirozeným chováním obyvatel i firem, kdy vznikají různé ekonomické mikrostruktury, popřípadě dochází k odlivu financí daněním v zahraničí.

Prosazujeme také snížení množství vybíraných daní, jelikož je podstatná celková výše daní bez ohledu na to, na kolik dílčích je členěna. Proto například chceme zrušit DPH a jako hlavní daň ponechat daň z příjmu, podpořenou výběrem účelových daní, tedy hlavně spotřební daní, která má sloužit na eliminaci dopadů, způsobených používáním zdaněného produktu.

Snížení daňové zátěže prosazujeme včetně zavedení variabilního systému příspěvku (20% z celkově odváděné daně).

Demokracie

Demokracie v naší zemi se nachází v žalostném stavu, nefungují instituce, nefunguje soudnictví, ale to již všichni víme. Naše strana se chce zasadit o zavedení přímé demokracie. Samozřejmostí je pak přímé tvoření zákonů, přímá volba i zákon o referendu. Dalším cílem je pak odvolatelnost úředníků a politiků a v neposlední řadě vymýcení korupce a byrokracie.

Doprava

Prosazujeme dobudování dálniční sítě, včetně dálničního spojení Brno-Vídeň a ostatních dálničních propojení na evropskou dálniční síť. Chceme pro občany České republiky dálnice a rychlostní silnice pro vozidla do 3,5t zdarma, a toto chceme prosadit i v rámci EU. Dále se chceme zasadit o vybudování (obnovení) nákladní železniční sítě.

Ekonomika

Základním cílem je vyrovnaný, nejlépe přebytkový rozpočet. Cílem je mírná deflace – reálný pokles cen, zhodnocení české koruny. Nechceme být neokolonií, ale naopak mocnou a vyspělou zemí.

Chceme stejně pohlížet na české a zahraniční podniky a firmy. A také chceme, aby náš stát byl ekonomicky a materiálně nezávislý. Důraz klademe na stabilitu podniků a podnikatelského prostředí. V souladu se základními cíli chceme zakládat státní podniky.

Nesouhlasíme se zvýhodňováním pouze zahraničních podniků a poskytováním pouze jim investičních pobídek. Chceme podporovat udržení stávajících i vyhledávání nových trhů pro naše výrobky.

Chceme prosadit, aby firmy, podnikající v oblasti finančních služeb, a to i jako příslušenství prodeje, nesly stejné riziko jako všichni ostatní, tzn. že při neschopnosti klienta splácet daný produkt nebude docházet k exekuci na veškerý jeho majetek, ale postižena bude pouze část jeho momentálních příjmů.

Chceme, aby se díky jedné chybě žádný občan nedostal do těžko řešitelných situací a dříve nabitý majetek byl nedotknutelný.

Hazardu chceme navrátit jeho původní název – hry, a to tím, že jej k tomuto původnímu poslání navrátíme. Tedy občan musí mít řádnou možnost vydělat si na živobytí a nikoliv jen doufat ve štěstí při hazardních hrách. A hry mají sloužit pro zábavu.

Energie

Zavedení suverenity jakožto přebytkového výrobce elektrické energie. Elektřina pro české domácnosti za nynější německé ceny a vývozová elektřina za nynější české ceny.

Vzhledem k postavení energií je nutné, aby jejich ceny kontroloval stát. Pokud bude mít ve státě nějaká firma monopol na dodávku energií, tak musí tato firma být státní nebo pod přísnou kontrolou státu.

Chceme, aby exportovaná energie byla pouze přebytkem, protože tato výroba je ekologicky nejnákladnější. Chceme podporovat alternativní a nové zdroje energie, ale také víme, že potřebujeme i energii jadernou, ovšem zcela v jiné podobě než ji známe dnes.

Chceme podpořit získávání energie z větru, vody, biomasy a také podporujeme ekonomicky soběstačné fotovoltaické elektrárny, umístěné na budovách.

Kultura

V prvé řadě se musíme zaměřit na rozvoj a ochranu historických a kulturních tradic. Součástí je také obnova soběstačnosti republiky, zachování kulturního dědictví a odmítnutí snahy o potlačení národní hrdosti. Namístě je také zachování kulturního dědictví.

Samotný název strany Národ Sobě čerpá svou inspiraci v historii naší země, kdy tento nápis je slavnou ikonou Národního divadla a symbolizuje sílu toho národa, soudržnost a schopnost prosadit společné zájmy. Kultura a umění by měly být vždy zdravým svědomím národa.

Místní rozvoj a EU

Evropská unie je stejná jako oheň, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Zpočátku byla EU hřejivým ohníčkem, který mohl pomoci ve zvyšování životní úrovně, potírání korupce a prosazování pozitivních legislativních změn. Bohužel se však „tento ohníček“ vymkl kontrole a nyní se z něj stává ničící živel. Jinými slovy, pokud bude EU pokračovat ve své současné politice, je nutno přehodnotit naše trvání v ní.

S tím je úzce spojena i otázka přijetí eura. Pokud by EU fungovala tak, jak má, a neřešila například to, že se do Unie nesmí dovážet vynikající a levné banány z Kanárských ostrovů jen proto, že jsou o 2 centimetry kratší, než nařizuje předpis EU. Jsme suverénní země a chceme být ostatním rovnocenným partnerem. Dotace by pak měly být plošně dostupné všem.

Obchod a průmysl

Průmysl by se měl obnovit tak, abychom opět byli samostatným státem, a je zapotřebí zastavit tak současný trend, který z naší republiky dělá jen překladiště, zdroj levné pracovní síly a místo spotřeby nekvalitních předražených výrobků. Stejně tak je zapotřebí obnovit základní fungování obchodních struktur v naší republice.

Společnost a kvalita života

Do této oblasti patří například bydlení, které vnímáme jako základní potřebu každého občana, tedy hlavním cílem, který chceme prosadit, je dostupné bydlení pro všechny, dostupné bez dlouhých pořadníků a také finančně únosné.

Z tohoto důvodu chceme obnovit státní byty a ubytovny řízené státem. Tyto ovšem nebudou státem dotované a naopak budou řízeny tak, aby tvořily přiměřený zisk. Pak nedochází k narušení tržního prostředí pro ostatní subjekty podnikající v ubytování. Dále do této oblasti patří sociální politika a zaměstnanost, která je zde řešena samostatně.

Školství,  sport, věda a mládež

Školství je zapotřebí řešit celkově, bez snahy o šíření nesvárů. A z minulosti je třeba si vzít poučení a nikoliv z ní plést bič pro budoucnost. České školství je docela v troskách, jako bychom sami nevěděli kam patříme. Vzdělávání, a to i v dospělosti, je základ pro život, a ne náhodou je vzdělání označováno za nejlepší investici, a to nejen osobní, ale hlavně nejlepší investicí státu.

Vzdělaní lidé jsou totiž pro stát velmi přínosní, ovšem na druhé straně si musíme přiznat, že nesvobodné státy se na vzdělané občany dívají jako na potencionální nebezpečí a snaží se je potlačovat. Zmizet musí dílčí a skupinové zájmy a tlaky a ovlivňování výchovy, výuky a výcviku občanů. Například bezprogramová výchova, kde dnes chybí řada potřebných řemesel pro výrobní, stavební a jiné firmy.

Ruku v ruce s tímto kráčí i věda. Sport je na tom velmi podobně, a to hlavně sport dostupný pro širokou veřejnost. Tyto oblasti se dotýkají všech, ale zejména mládeže, kterou je zapotřebí vést a motivovat.

Věda a výzkum

Podporujeme vývoj nových technologií, které jsou přínosné pro lidstvo a celou naši planetu. Hlavně těch, které nezatěžují životní prostředí. Chceme se zasadit o zjednodušení patentového řízení tak, jak bylo vnímáno v dřívějších dobách. Tedy maximální zjednodušení celého řízení, a to bez nutnosti značných finančních nákladů. Největší bohatství, které národ má, je mnohdy ukryto v myslích jeho lidu.

Zdravotnictví

Naše zdravotnictví bylo na velmi vysoké úrovni a bylo celosvětově uznáváno. V současnosti sledujeme odliv odborníků do zahraničí a snahy o zpoplatnění zdravotní péče. Přitom zdraví každého z nás je prioritou a je velmi důležité i pro fungování celého státu.

Chceme se zasadit o dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro každého z nás.

Zemědělství a životní prostředí

V zemědělství je zapotřebí zastavit úbytek zemědělské půdy, a to jak z příčin erozí, tak také z příčin nešetrného hospodaření anebo hromadného zastavování. Tento stav je příčinou sucha či naopak četných záplav, které nás v poslední době sužují.

Protože krajina není schopná zadržovat vodu, ale také musíme mít na paměti to, že díky rapidnímu úbytku zemědělské půdy náš stát již dávno není potravinově soběstačný. Toto vše je zapotřebí napravit. Zemědělství a životní prostředí jsou úzce spjaté a je potřeba tyto oblasti řešit koncepčně, společně a nikoliv jen vytloukat klín klínem, bez ohledu na následky.

Máte nějakou otázku? Využijte naší diskuze.